Кафедра права

Кафедри

Склад кафедри права

Штатні працівники:

  1. Шнягін О. Г. – в. о. зав. кафедри, к. ю. н., доцент (персональна сторінка)
  2. Дідик М. М. – заст. зав. кафедри, професор кафедри, к. п. н., доцент (персональна сторінка)
  3. Марич Н. І. – ст. викладач, секретар кафедри (персональна сторінка)

Викладачі-сумісники:

  1. Проць І. М. – доцент кафедри, к. ю. н., доцент (персональна сторінка)
  2. Курись В. З. – доцент кафедри, к. ю. н., доцент (персональна сторінка)
  3. Цимбал М. І. – ст. викладач (персональна сторінка)
  4. Лобик О. О. – в. о. доцента кафедри (персональна сторінка)

Право1

Кафедра правознавства Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського Міжрегіональної Академії управління персоналом створена у 1998 році. Кафедра є важливим осередком навчально-виховної, науково-дослідної та суспільної роботи.
Навчально-виховний процес здійснюється з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі юриспруденції, виховання поваги до обраної професії, підвищення загального рівня культури та світогляду, формування та впровадження прогресивних інновацій в навчальний процес.
Науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється у площині вивчення актуальних питань у галузі правознавства, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем юридичної науки, встановлення та поширення всеукраїнських і міжнародних зв`язків з основних напрямів і питань діяльності кафедри.
Викладачі кафедри правознавства систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.
Суспільна доцільність функціонування кафедри визначається необхідністю інтелектуального, духовного розвитку молоді, потребою національного відродження, розбудови державності та демократизації суспільства, забезпечення Західного регіону висококваліфікованими кадрами.
У процесі підготовки фахівців викладачами кафедри забезпечується системне вивчення основ правознавства в нових суспільних умовах. Навчальний процес адаптований до умов західного регіону України. Він спрямований на формування кваліфікованих юристів і передбачає на основі якісного методичного забезпечення, сучасних програм оволодіння знаннями засвоєння значного обсягу теоретичних знань та формування практичних навиків сучасного фахівця.
Метою професійної діяльності викладачів кафедри є практична підготовка висококваліфікованих професіоналів, які володіють ґрунтовними теоретичними знаннями в галузі адміністративного, фінансового, цивільного, кримінального, господарського, трудового та інших галузей права та навиками практичної роботи у сфері юриспруденції.
Основним завданням є формування фахівця, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.
Основними напрямами діяльності кафедри щодо вдосконалення організації навчального процесу є:
підвищення ефективності процесу засвоєння студентами знань, умінь і навичок через забезпечення належного використання педагогічними працівниками нових форм, інноваційних методичних засобів і прийомів навчання;
впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання;
ефективне використання сучасних засобів навчання;забезпечення постійних зв`язків з установами, підприємствами, організаціями, де працюють випускники інституту з метою аналізу стану підготовки фахівців і врахування його результатів у подальшому вдосконаленні навчально-методичної діяльності.
Колектив кафедри плідно працює над оновленням навчальних курсів, їх методичним і візуальним супроводженням, методичним дослідженням процесу навчання, науковою розробкою актуальних  питань юридичної науки.
Важливий напрям роботи кафедри є науково-пошукова робота студентів. Шляхи реалізації цієї роботи: участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, олімпіадах, симпозіумах, круглих столах, написання студентських наукових робіт тощо.
При кафедрі діє студентський науковий гурток «Актуальні проблеми трудового права в контексті законодавчих реформ», керівник – завідувач кафедри правознавства, к. ю. н., професор МКА Моршнєв Є.І.
Викладачами кафедри постійно проводяться круглі столи на історико-правову, адміністративно-правову та іншу тематику.
На конференціях та в опублікованих за їх результатами збірниках кожного року представлені доповіді студентів різних спеціальностей і форм навчання Прикарпатського інституту ім.М.Грушевського МАУП.
Наукові та методичні розробки працівників кафедри регулярно публікуються у різноманітних виданнях за фахом. Наукові розробки використовуються для підготовки юридичної навчально-методичної літератури.
Кафедра розташована за адресою Інституту: м. Трускавець, вул. В.Івасюка, 21.
Для провадження освітньої діяльності у Прикарпатському інституті ім.М.Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП» створено належний аудиторний фонд та матеріально-технічну базу. До послуг студентів-правників бібліотека та читальний зал, комп’ютерні класи тощо. Бібліотека, будучи науковим, навчально-допоміжним, інформаційним, культурно-освітнім осередком, забезпечує науковою, навчальною, довідковою та статистичною літературою, інформаційними матеріалами навчальний процес, студентів, діяльність викладачів та співробітників Інституту.
До послуг студентів та викладачів кафедри (читачів бібліотеки) – абонемент та читальний зал.

Поділитись цим: