Наука

Загальна інформація

Наукова діяльність є невід’ємною складовою навчального процесу у Прикарпатському інституті ім. М. Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП» як регіонального підрозділу вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

Основною формою наукової діяльності Інституту є прикладні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань та їх використання для практичних цілей у галузях гуманітарної сфери; менеджменту; економіки і підприємництва, психології; права.

Наукові дослідження забезпечуються у Прикарпатському інституті ім.М.Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП» за такими напрямами:

 •  єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
 •  підготовка підручників, навчальних посібників, словників, довідників з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки;
 •  організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, круглих столів, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних робіт учасників навчально-виховного процесу;
 • наукова співпраця з іншими установами для розв’язання складних наукових проблем (задач), розробка рекомендацій щодо впровадження, апробація результатів наукових досліджень.
 • залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників інших наукових установ і організацій, в тому числі міжнародного рівня;
 • забезпечення подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів шляхом діяльності студентського наукового товариства, наукових гуртків і наукових клубів Інституту.

У підготовці наукових кадрів, проведенні науково-практичних заходів, виданні наукових та науково-методичних праць Прикарпатський інститут ім.М.Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП» активно співпрацює з академічними та галузевими науковими установами, зокрема:

 • Західним науковим центром НАН України та МОН України,
 • Інститутом регіональних досліджень НАН України,
 • Інститутом інформатики та управління,
 • Центром математичного моделювання ІППММ України ім.Я.С.Підстригача НАН України,
 • Львівським центром науки, інновацій та інформатизації.

Стратегічний розвиток підтримки науковців Інституту щодо науково-методичної, науково-дослідної роботи у Прикарпатському інституті ім.М.Грушевського ПрАТ «ВНЗ МАУП» передбачає:

 • підтримку участі у міжнародних та Всеукраїнських конференціях;q
 • заохочення у підготовці навчальних видань та наукових публікацій;
 • організацію пошуку джерел фінансування науково-дослідних проектів та досліджень;
 • розширення міжнародних та партнерських контактів щодо наукової співпраці.
Підготовка наукових кадрів
Тематика наукових досліджень
Плани наукової роботи
Результати наукової роботи
БАЗА ДАНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Підготовка науково-педагогічних кадрів.

Штатними викладачами ПІ МАУП підготовлено та захищено 12 дисертаційних робіт (ВАК України) з присудженням наукового ступеня:

1. Орлова О. М.  – кандидат економічних наук

2. Лещук Г. В.  – кандидат економічних наук

3. Кравчук І. В. – кандидат економічних наук

4. Кубай Д. І. – кандидат економічних наук

5. Моравська О. В. – кандидат біологічних наук

6. Зінько С. Ю. – кандидат політичних наук

7. Паславська В. В. – кандидат економічних наук

8. Стеців І. С. – кандидат економічних наук

9. Мельник Н.В. – кандидат економічних наук

10. Гонак І.М. – кандидат економічних наук

11. Проць І.М. – кандидат юридичних наук

12. Кондра О.Р. – кандидат економічних наук

В Прикарпатському Інституті ім. М. Грушевського МАУП проводяться три науково-дослідні роботи (НДР):

1. НДР “Науково-методичні засади стратегії інноваційного розвитку недержавного вищого навчального закладу”  (II.2 29.06.02). Науковий керівник – зав. кафедри менеджменту, д.н.е. професор МКА Матюхін В.О. (термін виконання 2016 – 2020 р.р.).

2. НДР “Актуальні проблеми трудового права в контексті законодавчих реформ” (II.2 30.00.05). Науковий керівник – зав. кафедри правознавства, д.ю.е. професор МКА Моршнев Є.І. (термін виконання 2016 – 2020 р.р.).

3. НДР “Вища освіта в сучасній Україні: зміни та трансформації” (II.2 27.00.09). Науковий керівник – зав. кафедри фундаментальної та гуманітарної підготовки, д.ф.н. професор Повторєва С.М. (термін виконання 2016 – 2020 р.р.).

Присвоєно вчені звання викладачам Інституту:

1. Моршнєв Є. І. – академік МКА

2. Савельєв В. П. – член-кореспондент МКА

3. Орлова О. М. – доцент, професор МКА

4. Міга В, К. –  доцент

5. Зінько Ю. В. –  ад’юнкт-професор

6. Бородін К. А. – доцент, професор МКА

7. Терлецька Н.В. – ад’юнкт-професор

8. Лобода П.М. –  ад’юнкт-професор

9. Біляковський М.І. –  ад’юнкт-професор

10. Уралова В.А. – асистент-професор

Наукові роботи студентів:

1. Повторєва С. М., Януш А. Р. (студент 3 курсу). Львівський період діяльності М. Грушевського (1894-1914рр.) // Обласний конкурс наукових робіт у державному меморіальному музеї ім. М.Грушевського у Львові.

2. Сурмяк  Ю.Р. здійснює  керівництво науковими роботами  студентів групи Ін 14-09-13 Б1П Прикарпатського інституту МАУП ім. М.Грушевського:

– Голомша Л.Т. – тема дослідження „Професійна культура юриста у контексті християнської моралі та етики; – Шумік Р.Р. – тема дослідження „Формування правосвідомості студента в умовах вищої школи”.

3.  Матюхін В. О., Крищишин К. І. Бізнес-планування малої навчальної структури подієвого туризму // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з менеджменту.

4. Сорочак О. З., Станько Богдана, Попович Христина. Нагороджені заохочувальним дипломом за актуальність теми дослідження та розроблені науково-методичні основи її рпозвязання в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2013 навчальному році з напряму підготовки (спеціальності) «Управління персоналом і економіка праці».

5. Йохансон А. І., Крищишин К. І. Застосування інформаційних технологій при розробці маркетингового проекту Сальса-студії. // Міжнародна міжвузівська студентська науково-практична конференція «Інформаційні технології (ІТ): соціально-психологічні проблеми і перспективи для особистості та соціуму»    (2013р., м. Київ).

6. Відправлена на конкурс наукових робіт  „Суспільство і держава  за тематичним напрямком „Правові проблеми сучасного українського суспільства” у Севердонецький інститут МАУП робота  студента Журікова  П. В. за темою „Проблеми матеріальної відповідальності за трудовим правом в ринкових умовах” (науковий керівник –  професор,  д. н. п. Моршнєв Є. І.).

7. Відправлена на Всеукраїнський конкурс в Харківський національний  юридичний університет ім. Я. Мудрого наукова робота студента гр. 9-12 Б1П Журікова П. В. за темою „Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання дисциплінарної відповідальності в ринкових умовах (науковий керівник – професор,  д. н. п. Моршнєв Є. І.).

8. Ст. гр. ІН14 9-13-Б1П Голомша Оксана працює над студентською науковою роботою «Теоретично-прикладні аспекти спільної діяльності міліції і навчальних закладів у формуванні правової компетентності учнівської молоді».  (науковий керівник – професор, к.п.н.  Сурмяк Ю. Р.).

9. Ст. гр. ТУпр 12-13-М5АДМ Крищишин К. І. працює над студентською науковою роботою «Бізнес-план створення навчально-інформаційного центру подієвого туризму». (науковий керівник  – професор, д.н.е.  Матюхін В. О.).

Участь студентів у наукових заходах у 2015 році

 1. Підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова.
 2. Всеукраїнська наукова конференція студентів і аспірантів – XV читання пам’яті Георгія Флоровського. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова.
 3. Перша Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя”. – Львів.
 4.  ІІІ міжвузівський студентський науково-практичний семінар «Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України». – Львівська комерційна академія.
 5. XV Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді («студентські ініціативи»). – Управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації.

РОБОТА В БАЗІ SCOPUS

Шановні колеги!

Пропонуємо долучитися до роботи з міжнародною наукометричною базою даних Scopus.

Мета використання бази даних наукової інформації – науково-дослідна, підвищення рівня освіти та персональне використання користувачами; забезпечення якісного безперервного доступу до міжнародних баз даних наукової інформації.

Доступ до бази даних наукової інформації здійснюється в режимі онлайн через зовнішні ІР-адреси ПІ МАУП.

Користувачі мають право на доступ, пошук, перегляд та інше використання електронних інформаційних ресурсів, відповідно до ліцензійних правил власників електронних інформаційних ресурсів; на реєстрацію персонального віддаленого доступу до МНБД Scopus.

Доступ до МНБД Scopus мають: педагогічні та науково-педагогічні працівники ПІ МАУП, науковці та інші особи, які не є співробітниками ПІ МАУП, але мають професійну потребу в доступі до електронних наукових баз даних в режимі онлайн.

Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів здійснюється відповідно до Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління МОН України, до електронних наукових баз даних, затвердженого Наказом Міністерства освіти та науки України №1213 від 06.11.2018р.

Успіхів в пошуку та якісних наукових досліджень!

Публікації викладачів ПІ МАУП В БАЗІ SCOPUS

РОБОТА У БАЗІ WEB OF SCIENCE

Робота Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського ПрАТ ВНЗ «МАУП» спрямована на підвищення результативності наукових досліджень, важливою складовою якої є робота з наукометричними базами даних та публікаційна активність наших науковців.

Шановні колеги, успішність наукових досліджень та публікацій в значній мірі залежить як від інформаційної насиченості та якості обраної для роботи бази даних, так і від наукового журналу.

Web of Science – це визнана на міжнародному рівна база даних, яка включає кращі наукові журнали. Робота у даній науко метричній базі значно розширює можливості сучасних вчених:

 • надає можливість ознайомитися з найновішими дослідженнями та публікаціями;
 • допомагає обрати таке видання, де Ви зможете оприлюднити результати власних досліджень, а також заявити про себе на міжнародному рівні.

Публікації у фахових журналах, які зареєстровано у Web of Science значно підвищують рівень вченого (науковця) та його авторитет у науковому середовищі.

МАУП входить до переліку навчальних закладів України, яким надано доступ до платформи Web of Science!

 Інформація для ознайомлення

 Вибрані частини вебінарів

Шановні колеги!

Пропонуємо Вам серію вебінарів українською для опанування Web of Science і інших ресурсів компанії Clarivate Analytics.

На сьогодні понад 70 українських видань індексуються у Web of Science Core Collection. Біля 20-ти з них мають імпакт фактор, інші індексуються в ESCI. На жаль, кілька українських видань нещодавно було виключено з ESCI за грубі порушення редакторських норм.

Запрошуємо Вас на вересневу серію вебінарів українською мовою у стандартний час 16:15.

25 вересня 2018 16:15

Тема: Оновлена платформа Web of Science. Використання ресурсу у науковій та освітній діяльності.

Тези: Підбір і аналіз наукової літератури. Типи і особливості видів пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, можливості пошуку у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного тексту відкритий доступ та Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження результатів, спільна робота з обраною літературою. Додаткові бази на платформі.

26 вересня 2018 10:15

Тема: Наукові видання для публікації власних досліджень: критерії підбору та аналізу

Тези: Ідентифікатори якісного наукового видання, бізнес моделі та вартість публікації. Підбір видання для публікації. Оформлення рукопису за необхідним форматом. Публікаційний процес. Розрахунок і особливості застосування імпакт-фактору, квартилю. Оновлений Journal Citation Reports додаткові функції. Як розпізнати і не потрапити до хижацьких видань. Перевірка індексації видання у Web of Science

27 вересня 2018 16:15

Тема: Презентація та аналіз здобутків науковця. Оптимізація звітних процедур для автора та установи.

Тези: Пошук доробку науковця у Web of Science, складнощі що можуть виникнути, їхні причини та подолання. Авторські ідентифікатори ResearcherID та ORCID: створення, наповнення, редагування, автоматичне створення звітів з публікаційної діяльності науковця /довільної групи вчених і їхня коректна оцінка

Бажано почати підключення за 10 хвилин до початку вебінару для завантаження програми webex та налаштування звуку. Операційна система ХР не підтримується webex:перевірте можливість прослуховування звуку (за необхідності знайдіть колонки). Сертифікати учасникам не передбачені.

Літня серія вебінарів по ефективному використанню Web of Science

За традицією вебінари починаються о 16:15, вони безкоштовні, можна прослухати всі (реєструватися на кожен окремо) або лише той що більше зацікавив. Тривалість до 1 години, українською мовою. Необхідна попередня реєстрація.

Сертифікати не передбачено, проте також з 19 червня заплановано серії вебінарів російською мовою за участь у яких є можливість отримати сертифікат розклад можна переглянути тут.

Серія літніх вебінарів українською мовою 19 червня – 21 червня:

19 червня, час: 16:15

Тема: Можливості платформи Web of Science для науковця.

Тези: Базові та розширені можливості пошуку наукової літератури. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного тексту можливості Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

20 червня, час: 16:15

Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.

Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? Хто створює хижацькі видання, як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене запросили публікуватися?

21 червня, час 16:15

Тема: Аналіз публікаційної діяльності установи і науковця

Тези: Публікаційна активність установи: ідентифікація робіт, профіль організації, оцінка. Підготовка статистики установи для участі у конкурсі МОН на отримання доступу до Web of Science. Авторській ідентифікатор ResearcherID: створення, наповнення, редагування, використання.

2018 рік

Третя серія україномовних вебінарів про можливості ресурcів та інструментів на платформі Web of Science для наукової діяльності.

24 квітня

Тема : Все про Researcher ID: створення, підтримання, використання.

Тези: Авторській ідентифікатор ResearcherID. Як створити, додати публікації, які типи документів можна додавати, що дозволяє визначати, як підтримувати в актуальному стані, як можна використовувати.

25 квітня

Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science.

Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у пристатейній літературі та схожих записах. Отримання повного тексту можливості Kopernio. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

26 квітня

Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.

Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене запросили публікуватися?

Друга серія україномовних вебінарів про можливості ресурcів та інструментів на платформі Web of Science для наукової діяльності.

12 березня

Тема: Пошук і аналіз наукової літератури у Web of Science.

Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Використання фільтрів і тегів для отримання необхідних даних, аналіз пристатейної літератури та схожих записів. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, індекс Гірша, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

13 березня

Тема: Публікація результатів власних досліджень. На що звернути увагу при доборі видання та написанні статті.

Тези: Підбір і оцінка видання для публікації. Імпакт-фактор, квартиль та інші показники в Journal Citation Reports. Вартість публікаціі. Чи можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Оформлення переліку літератури за форматом обраного видання EndNote on-line. Де перевірити чи індексується видання в Web of Science і як не стати жертвою хижацького видання.

14 березня

Тема: Збереження та презентація наукового доробку вченого, лабораторії, установи.

Тези: Складнощі у пошуку і аналізу здобутків науковця та установи. Авторські профілі ResearcherID та ORCID, створення та підтримка в актуальному стані. Створення та доповнення профіль організації в Web of Sciencе. Аналіз досягнень установи. Генерування звіту за публікаціями що проіндексовано у Web of Science Core Collection довільної групи науковців.

Серії вебінарів російською мовою:

2018 рік

23-27 квітня

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций.

Тема № 1: Подбор и анализ научной литературы по базе данных Web of Science Core Collection.

Тема № 2: Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов.

Тема № 3: Авторский идентификатор ResearcherID: назначение, создание, функции. Тема №4: Оформление публикаций по форматам международных изданий или по ГОСТу (EndNote Online).

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности.

Тема № 1: Работа с международной патентной информацией (Derwent Innovation Index).

Тема № 2: Дополнительные возможности платформы Web of Science.

Тема № 3: Создание и поддержка профиля организации в Web of Science. Тема №4: Профессиональная оценка публикационной активности (InCites).

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах.

Тема № 1: Как избежать публикации в недобросовестном журнале.

Тема № 2: Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 1.

Тема № 3: Основные требования к публикациям в международных журналах – ч. 2.

28 – 31 травня:

Серия 1: Информационные инструменты для авторов научных публикаций (Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск научной информации; Подбор и оценка журнала для публикации научных результатов; Поиск публикаций и показатели деятельности ученого в Web of Science).

Серия 2: Информационные инструменты для анализа научной деятельности (Дополнительные возможности платформы Web of Science для анализа научной литературы; Профиль организации в Web of Science: возможности, создание, корректрировка; Возможности InCites для оценки научной деятельности страны, организации, ученого).

Серия 3: Практические рекомендации по публикации в международных журналах (Как выбрать лучший журнал для своей научной публикации и избежать недобросовестных журналов; Основные требования к публикациям в международных журналах: технические аспекты; Основные требования к публикациям в международных журналах: структурные и содержательные аспекты).

16 травня:

Вебінар: Обережно публікація у міжнародному виданні!

Тези: Підбір і оцінка наукових видань за певною тематикою. Атрибути та якісні показники сучасного міжнародного видання. Приклади хижацьких видань. Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection.

Перша серія україномовних вебінарів

Про можливості ресурcів та інструментів на платформі Web of Science для наукової.

30 січня – Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science. Тези: Базові та розширені можливості пошуку. Комбінування фільтрів і тегів, пошук у пристатейній літературі та схожих записах. Оцінка обраної вибірки, звіти по цитуванню, збереження результатів. Додаткові бази на платформі.

31 січня – Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень. На що звернути увагу при написанні статті. Тези: Як підібрати видання для публікації? Про що говорить імпакт-фактор, квартиль і інші показники в Journal Citation Reports. Скільки коштує публікація? Чи можна опублікуватися в міжнародному виданні безкоштовно? Як оформити перелік літератури? Хто створює хижацькі видання як не стати їхньої жертвою. Як перевірити куди мене запросили публікуватися?

1 лютого – Тема: Зберігання та презентація наукового доробку вченого, лабораторії, установи. Тези: Складнощі у пошуку і аналізу здобутків науковця та установи. Авторські профілі ResearcherID  та ORCID, чому вони мають бути в актуальному стані, що показують колегам і як заповнити їх без проблем. Профіль організації в Web of Sciencе. Як створити звіт за публікаціями свого відділу.

2017 рік

З 28 листопада усі зацікавлені мали шанс стати учасниками першої серії (3 вебінари) україномовних семінарів по роботі з базою Web of Science для наукової діяльності, що дозволить ефективно використовувати платформу!

28 листопада – Тема: Пошук і аналіз наукової літератури в Web of Science.

29 листопада – Тема: Підбір та аналіз наукових видань для публікації власних досліджень.

30 листопада – Тема: ResearcherID та EndNote – генеруємо публікаційні звіти з радістю.

Записи спеціалізованих вебінарів українською (з 2017 року) є на:

YouTube-каналі Clarivate Analytics

НАВЧАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПО РОБОТІ У WOS

 Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень: (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, Researcher ID)

База даних Web of Science. Інструкція користувачу