Студенська рада

Студентська Рада  – це  орган студентського самоврядування, який здійснює самостійну громадську діяльність студентів і мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління Прикарпатського інституту імені М. Грушевського, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

 Основні завдання Студентської Ради 

 1. Захист прав та інтересів студентів, які навчаються в інституті;
 2. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 4. Сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 5. Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 6. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів.

 Обов’язки членів Студентської ради:

 1. Організація роботи проектів, які можуть зацікавити студентів інституту.
 2. Оперативне реагування на події, що можуть мати значення для життя навчального закладу.
 3. Здійснення своєї діяльності в інтересах тих, хто обирав студентську раду.
 4. Прийняття активної участі в роботі страйкових комітетів, коли з’являється загроза порушення прав студентів інституту.
 5. Захищення порушених прав студентів у судових засіданнях.
 6. Сприяння вирішенню спірних питань, які можуть виникнути у роботі студентської ради.
 7. Забезпечення конструктивної співпраці між адміністрацією навчального закладу та студентами.

Органи студентського самоврядування мають право: 

 1. Отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
 2. Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
 3. Вести конструктивний діалог з адміністрацією вищого навчального закладу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
 4. Делегувати представників до міської Студентської ради при Управлінні освіти Кропивницької міської ради.

Органи студентського самоврядування зобов’язані: 

– забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;

– порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією Інституту;

– звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

– координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі та які:

 1. Ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
 2. Обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
 3. Визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

 Голова виконавчого органу студентського самоврядування: 

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

– представляє інтереси студентської громади;– може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій вищого навчального закладу;

– делегує свої повноваження заступнику;

– забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції Студентів;

– ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

– має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.

 Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

 Уповноважений з прав студентів (омбудсмен) забезпечує кваліфіковану допомогу у вирішенні проблем студентів, захищає права та інтереси студентів і взаємодіє з органами управління та іншими посадовими особами Академії та Інституту.

 Положення про студентське самоврядування 

https://drive.google.com/file/d/1Bp8oZUmUhEffvT0vpsDYBuEVWpDrILrS/view

Положення про уповноваженого з прав студентів ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

https://drive.google.com/file/d/1tmqGQ4bVHEIcgVRCbYYIZVBDR2bgCRqe/view

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

https://maup.com.ua/assets/files/studrada/polozhennya-pro-buling-2020.pdf

Роз’яснення щодо застосування наказу МОН України “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти”

https://drive.google.com/file/d/1IKRgcOVl8RU8JkGO_rQZz7aQNs4gZRdo/view

Національна безкоштовна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів

https://www.527.org.ua/

Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text

Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15?fbclid=IwAR3syUdoCXQweapBGEJRV7Zc4BYyKneL7Y9DoGouayv3tpd4IoMGhpdrqCU#Text