Внутрішня система забезпечення якості освіти

Структура внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Формування освітніх програм та навчальних планів, їх моніторинг та періодичний перегляд

Студентоцентроване навчання

Формування контингенту студентів, оцінювання, визнання результатів навчання та атестація студентів

Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Навчальні та інформаційні ресурси

Публічність діяльності Інституту

Звіти з самооцінювання освітніх програм

Кодекс академічної доброчесності

Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу

Закон України про вищу освіту

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм

Методичні рекомендації:

Положення про запобігання та виявлення плагіату в наукових та академічних текстах

Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат та їх розміщення і зберігання в інституційному репозитарії ПрАТ “ВНЗ” МАУП”

Інформування студентів щодо неприпустимості плагіату

Положення про порядок реалізації студентами ПрАТ «ВНЗ «МАУП» права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р.No579

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, інститутів

Методики рейтингового оцінювання діяльності кафедри/факультету/інституту/науково-педагогічних працівників

Вища школа управління МАУП щороку надає можливості підвищення кваліфікації всім науково-педагогічним працівникам

Положення про уповноваженого з прав студентів ПрАТ «ВНЗ»МАУП»

Положення про Раду роботодавців

Положення про порядок та процедури врегулювання конфліктних ситуацій